Хотел Ариана Китен

Хотели Черно море, Китен, България

Добре дошли на официалния сайт на хотел „Ариана”!
Хотелът е разположен сред прохладна букова гора
само на 200 метра от плажа
на южното черноморско крайбрежие

Общи условия за Хотелска резервация и настаняване на домашни любимци

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ В ХОТЕЛ АРИАНА - КИТЕН

1. Общи положения и приложимост

Тези общи условия се отнасят за всички резервации, извършени от клиент - физическо, юридическо лице или друго правно образувание, в хотел АРИАНА-Китен, управляван и администриран от “ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД, ЕИК 102093164, ДДС № BG102093164, със седалище и адрес на управление: гр. Китен, ул.”Оазис” №4, Туристически комплекс „Ариана”, община Приморско, област Бургас, (“Ние” и ТК Ариана), реализирани чрез уеб сайта https://www.ariana-kiten.com, телефонно обаждане на официално обявени номера на хотела, както и хотелски мениджъри (заедно всички наричани “Сайт”, “Уеб сайт”, “Интернет страница”), предлагащи хотелиерските ни услуги. При извършена резервация за настаняване в хотелската база настоящите условия представляват договор за хотелиерска услуга по смисъла на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, сключен между “ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД и ГОСТА. Законът за туризма се прилага съответно с относимите разпоредби.

Договорът между “ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД и ГОСТА се счита за сключен при потвърждаване на резервацията от страна на ТК Ариана. С извършването на резервация Вие потвърждавате и приемате настоящите Общи условия за резервиране и уговорените в тях срокове за настаняване и плащане, анулиране на резервации и т.н. Настоящите условия за резервации задължават ТК Ариана да осигури заявената от ГОСТА резервация според предоставените от него чрез резервационната форма данни за име на ГОСТА или гостите, хотелска база, период, брой нощувки, брой възрастни и брой деца и тяхната възраст. При липса на предплащане на резервация ТК Ариана не носи отговорност за изпълнение на услугата. Следва да се запознаете и съгласите с Общите условия, приети от ТК Ариана, за да приключите резервацията.

2. Влизане в сила

Настоящите Общи условия са обвързващи за ТК Ариана - от една страна, и лицата, приключили резервация чрез сайта или телефонно обаждане, респ. лицата, от името на които е извършена резервация в хотела (“ГОСТ/И”, “Вие”) - от друга. Общите условия влизат в сила и са обвързващи за ГОСТА от момента на получено от последния потвърждение по имейл или Viber за резервацията, като задълженията на ТК Ариана възникват от момента на получено пълно или частично плащане по направената резервация.

В случай на резервация от името на юридическо лице или друго правно образувание, страна по договора е юридическото лице, съответно другото правно образувание. Когато резервация е направена от клиент в полза на друго лице или други лица, страна по договора с ТК Ариана са всички пълнолетни лица, които ще се ползват от услугата, като лицето, извършило резервацията, е солидарно отговорно за задълженията на ГОСТА/ГОСТИТЕ.

3. Основни дефиниции

“Гост” е физическо лице (в това число и турист), което реално използва услугите на ТК Ариана и/или е извършило лично или чрез клиент резервация в хотела. Гостът е страна по договора с ТК Ариана.

“Клиент” е лице, което е направило резервация в хотелската база, управлявана и администрирана от ТК Ариана. Клиент може да бъде гостът, но и негов представител или пълномощник, който няма да използва услугите лично.

“Турист” е физическо лице, което лично или чрез клиент е извършило резервации в ТК Ариана и/или използва услуги, предлагани от ТК Ариана, представляващи туристически пакет.

“Хотелиерска услуга” е услуга, представляваща настаняване в хотелската база с или без изхранване.

“Допълнителна услуга “ е услуга, която ТК Ариана, предоставя на ГОСТА като, но не само: паркинг на МПС; рент-а-кар; услуги, предоставяни в хотела и др.

“Резервация” е действие по попълване на данни от ГОСТА или трето лице (клиент) в резервационен формуляр по електронен път, по силата на което ТК Ариана и ГОСТЪТ сключват договор от разстояние за предоставяне на хотелиерска услуга с или без включена допълнителна услуга.

“Форсмажорно обстоятелство” и “Непреодолима сила” са явления, актове, действия или бездействия, настъпили в района на мястото на настаняване, които не могат да се предвидят или избегнат от страна по договора или трети лица, които имат отношение към изпълнение на услугата (партньори на ТК Ариана, авиокомпании и др.), като стачки, военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, военни действия, пожар, земетресение, наводнения, правителствени забрани, актове и др.

4. Извършване на резервация

При извършване на резервация за настаняване КЛИЕНТЪТ следва да попълни определени данни в електронната резервационна система. Резервациите може да изискват допълнителна информация за туриста/туристите и избраните услуги. Цялата персонална информация, която се въвежда във формулярите за резервация, се използва само и единствено за нуждите на изпълнение на резервацията. При попълване на изискуемата информация (лични данни, период на престой, място за настаняване, брой гости) за резервацията системата дава и възможност за коментар за специални изисквания на ГОСТА. Специални изисквания на ГОСТА могат да бъдат попълнени в поле “Допълнителна информация”. Желанията на ГОСТА се изпълняват от страна на хотелиера при възможност.

Заявката за резервация се счита за завършена след натискане на бутон “Резервирай”. В случай на успешно извършена резервация, системата генерира автоматично потвърждение, че заявката Вие е изпратена към „Отдел Резервации” на ТК Ариана.

5. Потвърждаване на резервацията

Незабавно след резервацията, но не по-късно от 24 часа от извършването й, клиентът ще получи на посочения от него електронен адрес (имейл) потвърждение за резервацията, ведно с основните данни за същата, както и указание за предплащане. Потвърждението съдържа и извлечение от настоящите Общи условия. Условията на резервацията (за период на настаняване, цена, плащане, условия за анулиране и промяна) са обвързващи за ГОСТА от момента на нейното потвърждаване, а за ТК Ариана - от момента на получено предплащане на част или на цялата резервация според конкретните условия. Повечето услуги, предлагани от ТК Ариана, следва да бъдат частично или напълно предплатени, за да се гарантира тяхното изпълнение. Моля вижте Раздел 6 и Раздел 8 от Общите условия.

В случай че поради технически причини тези документи не бъдат получени, моля свържете се с нас и ще ги изпратим незабавно.

6. Цена на резервацията и начин на плащане

Цените на услугите, предлагани от ТК Ариана, са в български лева и с включен ДДС. Цената на избраната услуга се посочва при извършване на резервация, като в определени случаи се  конвертира от български лева в евро по финскинг на БНБ към деня на резервацията. Цените се заплащат в лева най-късно в указания в резервацията срок, като плащането се счита за извършено от постъпването на сумата по сметка на ТК Ариана. Неплащането в срок се счита от ТК Ариана за анулация от страна на Госта, за което ще се прилага Раздел 8.1 от настоящите Общи условия, като по преценка на ТК Ариана резервацията може да бъде изтрита или едностранно анулирана от нас. Неплатени в срок услуги не пораждат задължения за ТК Ариана. Настаняване за деца от 0 до 1,99 год. (възраст към момента на настаняване) не се таксува и същите не се описват като самостоятелни гости, а информация за тях следва да се впише от клиента в категория “ Допълнителна информация ” при резервация. За деца от 2 до 12,99 г. (възраст към момента на настаняване) се прилагат специални отстъпки. За да използвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите броя на децата. За деца до 12,99 години (възраст към момента на настаняване), се заплаща специалната цена като за деца, а за деца, навършили 13 години (възраст към момента на настаняване), се заплаща цена като за възрастни. В случай, че информацията е некоректна, ГОСТЪТ заплаща разликата до пълната стойност на резервацията по цени на рецепция към момента на настаняване, без отстъпки.

Заплащането на резервации и други услуги се извършва еднократно или разсрочено според конкретното предложение, което разглеждате. Начинът на плащане е посочен в самата оферта, както и в имейла, потвърждаващ резервацията. Цената включва указаните в резервационния формуляр услуги за конкретен период на настаняване, избрани стаи и брой гости. Видът изхранване е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включено изхранване, е упоменато изрично в заявката за резервация.

Плащането се извършва по един от следните начини:

 • Плащане в брой на рецепцията на хотел  Ариана
 • Плащане с кредитна или дебитна карта чрез ПОС терминал на рецепцията на хотел  Ариана
 • Плащане с банков превод по банковата сметка на хотел Ариана посочена в резерционната карта
 • Чрез вноска на каса във всяко представителство на EasyPay.

Всички такси и разходи за банковите преводи и превалутиране са за сметка на извършващия плащането. ТК Ариана не приема резервацията за пълно заплатена, в случай, че сумата постъпила в банковата сметка на дружеството е в по-малък размер от цената на резервацията, посочена в потвърждението й.

ТК Ариана изпраща писмено потвърждение за всяко получено плащане от Клиента/Госта лице на посочения от него имейл адрес или Viber. При поискване от Клиента/Госта и след предоставяне на необходимите данни ТК Ариана издава фактура за услугата след получаване на плащане. При периодични плащания се издава фактура за всяко плащане поотделно.

Характеристиките или цените на услугите могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които ТК Ариана предварително се извинява на своите потребители и клиенти и уведомява, че не носи отговорност при допуснати грешки.

7. Промоции - намаления, отстъпки и пакетни цени

ТК Ариана запазва правото си да обявява промоционални цени. Промоционалните оферти са в сила само за новорезервирали гости, при съответните условия, и не могат да бъдат повод за искане от страна на ГОСТА за редуциране на цената или основание за рекламация. В случаите когато на сайта на ТК Ариана са предложени специални оферти (по-ниски цени) за определен период, предплатените суми не подлежат на връщане (Non refundable). Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно условията на офертата.

8. Предплащане на резервация

За да бъде гарантирана конкретна резервация, ГОСТЪТ или клиентът следва да предплати авансово определена част от общата сума по резервацията или цялата стойност. Липсата на предплащане на резервация не поражда задължения за ТК Ариана, като това не освобождава от отговорност ГОСТА за заплащане на задължението и изпълнение на настоящите условия. ТК Ариана запазва правото си да претендира плащане, законна лихва, както и неустойки, когато това е приложимо.

Ако друго не е посочено по време на резервацията, гостът следва да предплати авансово депозит в размер на 30 % (тридесет процента) от общата стойност на резервацията в 14-дневен срок от нейното потвърждаване. Остатъкът от дължимата сума се заплаща най-късно в деня на пристигането и задължително преди настаняването на ГОСТА на място във ТК Ариана. При неплащане резервацията се анулира автоматично. 100 % (сто процента) предплащане може да се изисква при промоционални оферти, както и при резервации в последния момент, като това изрично е отбелязано по време на и след резервацията.

В случай, че ГОСТЪТ не е извършил плащане или е просрочил сроковете за заплащане, ТК Ариана има право без съгласието на клиента, едностранно да анулира резервацията, както и да приеме, че е налице анулиране на резервацията от ГОСТА.

В този случай ТК Ариана не носи отговорност пред ГОСТА и или клиента и не дължи заплащане на обезщетения и/или неустойки.

9. Политика за анулиране на резервации

9.1. Анулиране на резервация от ГОСТА

Ако друго не е посочено в резервацията, същата може да бъде отказана (анулирана). Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно условията на резервацията. Анулирането следва да стане чрез изпращане на искане за отказ до ТК Ариана по имейл: email: ariana.kiten@gmail.com. Заявката следва да съдържа номера на резервацията, както и данни за гостите и датите на престой.

Внимание! Според избрания вид услуга, периода на настаняване и условията на резервацията, конкретно избраното предложение може да предвижда различна политика за анулиране на резервацията от страна на ГОСТА. Според политиката за анулиране, приложима за резервацията, при анулиране е възможно пълното или частично възстановяване на платената цена или удържане от нея.

Политиките за анулиране могат да бъдат:

9.1.1. При резервации, направени без отстъпки:

 • при анулиране на резервацията до 14 дни преди началната дата за настаняване – цялата авансово преведена сума се възстановява;
 • при анулация на резервация до 7 дни преди началната дата за настаняване от преведената сума по резервацията се удържа цената на един пълен дневен пансион, а останалата част от сумата се възстановява;
 • при анулация на резервация в срок по-малък от 7 дни преди началната дата за настаняване от преведената сума по резервацията се удържа цената на два пълни дневни пансиона, а останалата част от сумата се възстановява.

9.1.2. При резервации, направени с отстъпки (ранни резервации) :

 • при анулация на вече направена резервация до 21 дни преди началната дата на настаняване цялата авансово преведена сума се възстановява]
 • при анулиране в срок по-малък от 21 дни преди началната дата на настаняване, губите 100 % от заплатения депозит (при частично предплатени резервации) или 100 % от общата стойност на резервацията (при резервации, за които се изисква пълно предплащане).

9.1.3. При резервации, направени с отстъпки (по други промоционални оферти включително и Last Minute оферти):

 • всяка конкретно избрана промоционална оферта може да предвижда различна политика за анулиране на резервацията от страна на ГОСТА. Според политиката за анулиране, приложима за резервацията, при анулиране е възможно пълното или частично възстановяване на платената цена или удържане от нея.

9.2. Анулиране на резервация от ТК Ариана

ТК Ариана може едностранно и без да дължи плащане на обезщетения и/или неустойки да анулира резервация при:

9.2.1. пълно или частично неплащане на резервацията от страна на ГОСТА или клиента при договорените срокове и условия - в този случай възстановяване на платената част от услугата (ако е приложимо) се дължи, само ако анулирането е в сроковете, предвиждащи връщане на платени суми (вж. Раздел 9.1);

9.2.2 неявяване на ГОСТА в деня на престоя - в този случай възстановяване на платената част от услугата не се дължи, т.е. санкцията за неявяване е 100% от платената сума;

9.2.3. при възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТК Ариана да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от дружеството причини (забрана или друг властнически акт, природни бедствия в района на хотела, епидемична обстановка и др.) - в този случай ТК Ариана ще предложи на ГОСТА услуга от същото или по-високо качество за същите или други дати, а при отказ от страна на ГОСТА, ТК Ариана има право без съгласието на ГОСТА или клиента и без да носи отговорност за това, да анулира резервацията, като в този случай възстановява 100 % от заплатената стойност за резервацията в срок до 14 дни от анулирането. Ако анулирането се дължи на забрана или ограничения във връзка с коронавирус Covid-19 или друга епидемиологична обстановка, срокът за възстановяване на заплатени средства при отказ от приемане на друго предложение от страна на госта е 1 година;

            9.2.4 при поведение на ГОСТ или негов придружител, което според ТК Ариана или негови представители, контрагенти и/или служители причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други ГОСТИ, служители или партньори, което се удостоверява с протокол или друг документ;

                        Ако ТК Ариана отмени резервацията поради причини, за които отговаря, дружеството предлага на ГОСТА аналогична услуга при същите или сходни условия, като при отказ на ГОСТА, ТК Ариана в срок до 14 дни възстановява 100 % от заплатената стойност за резервацията.

За анулирана резервация ГОСТЪТ може да бъде информиран по имейл или по друг начин, включително по телефон.

10. Промени на резервацията

Промени в характеристиката на услугите, цената, условията за плащане и политиката за анулиране се допускат само при условията, посочени по-долу. Всяка промяна по резервация от страна на ГОСТА се допуска след изрично изявление от негова страна и трябва да бъде потвърдена от ТК Ариана.

10.1. Промяна на дати за престой

При промяна на дати и липса на потвърждение от страна на ТК Ариана, в сила остава резервацията в началния й вид. Потвърждението е необходимо, за да се осигури изпълнението на услугата. Ако за новоизбрания от ГОСТА период е налична ценова оферта с по-ниска цена, същата не е приложима при промяната. В случай, че актуалната цена е по-висока и/или новият период на резервацията е в по-скъп ценови период, ГОСТЪТ дължи доплащане на разликата. Сумата се начислява и заплаща на място в деня на пристигане на госта. Промяна на дати за престой от страна на ГОСТА се обработва от страна на ТК Ариана, ако са направени поне 14 дни преди дата на настаняване на първоначалната резервация.

10.2. Промяна на брой гости

Увеличаване броя на гостите по резервация от страна на ГОСТА се допуска след потвърждение от ТК Ариана, че услугата може да бъде изпълнена спрямо допълнителните гости и след уговаряне на условията и размера на доплащането. Намаляване броя на гостите е допустимо без да се дължат такси и неустойки за това, ако промяната в броя е по време на срока на безплатна анулация. След този срок намаляване на броя гости се допуска само след потвърждаване от страна на ТК Ариана и договаряне на условията за промяната, като при липса на съгласие ТК Ариана не дължи възстановяване на платени суми, прилага се 9.2.2. от общите условия.

10.3. Промяна на гостите

В срок до 7 дни преди датата на настаняване ГОСТЪТ има право да промени имената на гост, който ще използва услугата, като информира за това ТК Ариана по имейл или по друг начин. В този случай не се променя общия брой на ГОСТИТЕ. От този момент страна по договора за услуги с дружеството е/са новите ГОСТ/И. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Промени на ГОСТА/ГОСТИТЕ след указания срок се считат за приети от ТК Ариана, само при изрично потвърждаване от наша страна. При липса на потвърждение, промяната не се приема, като при неявяване на ГОСТА прилагат се правилата на Раздел 9.2.2.

10.4. Промяна на цена на резервацията

Крайната цена на резервацията не подлежи на промяна, освен ако не е налице съгласие от страна на ТК Ариана и ГОСТА в писмена форма, в това число и по имейл.

При следните изключения цената на резервацията може да бъде увеличена или намалена от ТК Ариана, в случай че дружеството извести по имейл ГОСТА за увеличението не по-късно от 20 дни преди престоя, ведно с обосновка и изчисление на увеличението, респ. намалението:

1. размера на данъците или таксите върху включените в договора услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на услугите, включително туристически такси и данъци, ДДС и др; и

2. обменните курсове, отнасящи се за заплатени туристически услуги, когато те са договорени в чуждестранна валута.

Когато увеличението на цената надхвърля 8 на сто от общата цена на услугата, ТК Ариана предоставя на ГОСТА възможност за приемане на промените в разумен срок, а в случай на неприемане на увеличението ГОСТЪТ може да анулира резервацията без такси и неустойки ИЛИ да иска замяна на услугата с друга от същото или по-високо качество. В случай на анулиране на резервацията ТК Ариана възстановява на ГОСТА всички получени от него суми в срок до 14 дни от прекратяването.

10.5. Други промени

ТК Ариана и ГОСТЪТ могат по взаимно съгласие, в това число и по имейл, да променят последователността на изпълнението на отделните услуги или началните и крайни часове на услугата - при резервации, включващи предоставянето на няколко услуги.

При евентуална значителна промяна на резервацията от страна на ТК Ариана и ако промяната касае съществена част от услугата/услугите, ТК Ариана уведомява за промяната в 2-дневен срок от настъпването, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на престоя.

ГОСТЪТ има право да:

I. приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към настоящия договор, което отразява тяхното отражение върху цената, или

II. да се откаже от услугата и да анулира резервацията, без да дължи плащане на неустойка и/или обезщетение. В този случай ГОСТЪТ има право да избира една от следните възможности:

 • друго настаняване от същото или по-високо качество, ако има такава възможност;
 • услуга с по-ниско качество – в този случай ТК Ариана възстановява разликата в цената между отменената и предлаганата услуга;
 • да бъдат възстановени всички платени от ГОСТА суми по договора в 14-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.

11. Неявяване в деня на настаняване

Ако ГОСТ, с платена частично или пълно резервация, не пристигне в мястото за настаняване до 23:59 часа на определената дата за пристигане и не е уведомил предварително хотела, ще бъде считан за неявил се. При неявяване на ГОСТА (No show), заплатените суми не се възстановяват, като ТК Ариана запазва правото си да претендира разликата между платената част и пълната стойност на резервацията.

12. Настаняване

Настаняването в хотелската база е след 14:00 ч. в деня на настаняване. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11:00 ч. в деня на напускане. Всички обявени часове са в местно за време. Резервациите се пазят до 23:59ч. на съответния ден на пристигане. При резервации с късно настаняване след 23:59 ч. в деня на пристигането (late check in), които не са частично или напълно предплатени, се изисква предварително уведомление на рецепцията на хотела – писмено (по имейл) или устно (по телефон).

Категорията на хотел Ариана е определена според законодателството на Република България. Информацията за удобствата и услугите, които предлага  хотела може да бъде открита на следния интернет адрес: https://www.ariana-kiten.com.

В някои от стаите има възможност за безплатно настаняване на едно дете. Възможностите са за детска сгъваема кошарка за деца до 1.99 г. (възраст към момента на настаняване), която се заплаща допълнително, или допълнително легло по формата на разтегаем диван и/или фотьойл за деца от 2 до 12.99 г. (възраст към момента на настаняване), което е включено в общата цена. Допълнителната бебешка кошарка се поставя само при предварителна заявка от страна на Госта, която при възможност за изпълнение се потвърждава от страна на ТК Ариана.

13. Бордове за изхранване

ТК Ариана предлага на гостите си изхранване на база All inclusive (Al)

All inclusive (Al) - включва закуска, обяд, следобедна (късна) закуска и вечеря на блок маса (шведска маса), както и напитки в указаното работно време - безалкохолни напитки и алкохол, произведен в България. Всички напитки са в неограничени количества.

В деня на пристигане, гостите започват със следобедна закуска/16.00-17.00/, ако резервират при борд All inclusive.

14. Отговорност

14.1. Отговорност на ТК Ариана

“ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД е отговорно за всички хотелиерски услуги, предлагани от дружество, като дължи изпълнение на услугата съгласно потвърдената резервация. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи “ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД да изпълни услугите в съответствие с потвърдената резервация и/или в договорените срокове по независещи от дружеството причини, се прилага относимото в точка 10 и следващи 10.1.-10.5.

В случай, че за изпълнението на така предложената замяна на една услуга с друга е необходимо съгласието на всички гости по резервацията, замяната на услугата влиза в сила единствено в случай, че с нея са съгласни всички пълнолетни гости.

В случай, че ГОСТЪТ не приеме предложената замяна на услугата, той има право да анулира резервацията, без да дължи заплащане на такси и/или неустойки за анулирането. В този случай ТК Ариана  дължи връщане на 100 % от заплатените от ГОСТА суми, като се приспадне стойността на вече използваните услуги.

В случай че ГОСТЪТ приеме предложената замяна на едната услуга с друга, която има същата или по-голяма стойност от предварително потвърдената услуга, се счита, че приема така предложената замяна и няма каквито и да е имуществени или неимуществени претенции към “ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД по този повод. Когато услугата, предложена като замяна, има по-ниска стойност от предварително потвърдената услуга, ГОСТЪТ има право на възстановяване на разликата в стойността на предварително заявената услуга и действително предоставената услуга.

“ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД не носи договорна отговорност и не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки, които са доставени извън заплатения с резервацията пакет услуги.

ТК Ариана не носи отговорност за лица под 18 год. (малолетни и непълнолетни), оставени без надзор.

За да бъде престоят Ви приятен и спокоен, молим Ви, грижете се за Вашите деца!

Размерът на обезщетенията и неустойките, дължими от ТК Ариана за лошо, неточно изпълнение и при неизпълнение не може да надхвърля стойността на предплащането (при частично платени резервации), респ. стойността на резервацията (при изцяло платени резервации).

14.2. Отговорност на госта/гостите

ГОСТЪТ, направил резервация в хотел Ариана, съответно ГОСТЪТ, от името на когото е направена резервацията, се задължават да заплатят пълната стойност на заявените услуги в посочените в резервацията срокове и размери, като в зависимост от конкретния случай ГОСТЪТ е задължен да извърши пълно или частично предплащане, което изрично е посочено в самата резервация. Ако нищо не е уговорено в заявката, счита се, че 30 % от общата стойност на резервацията (депозит) ГОСТЪТ се задължава да заплати на “ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД предварително в 30-дневен срок от нейното потвърждаване, а остатъка - най-късно до деня на настаняване. За заплащане на резервацията отговаря всеки от гостите, както и лицето, направило резервацията, ако то е различно от ГОСТА. Отговорността на всяко от лицата е солидарна. При неплащане на резервацията в срок ТК Ариана има право, без да дължи заплащане на обезщетения и неустойки на ГОСТА, да анулира резервацията.

За всички вреди, причинени от ГОСТ/И, ще бъде заплащано обезщетение по цени на дребно, приложими от “ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД към датата на настъпване на вредата. Нанесени вреди на вещи, представляващи мястото за настаняване или намиращи се в него, и/или на съоръжения към него (басейни, спортни площадки, общи части, др.) или на друго имущество, предоставено за ползване на гостите (например превозни средства) на територията на хотел Ариана, са за сметка на ГОСТА, който поема имуществената отговорност за нанесените вреди и дължи обезщетение на “ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД. Отговорността за вреди, нанесени от ГОСТ, независимо дали е титуляр на резервацията, но се ползва от услугите в хотел Ариана, се носи солидарно от ГОСТА, нанесъл вредата и ГОСТА, на чието име е резервацията, към която е настанен ГОСТЪТ.

За всички нанесени вреди от ГОСТ/И се съставя протокол, който се подписва от представител на “ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД, ГОСТЪТ/ИТЕ, нанесъл/ли щетата или лицето - титуляр на резервацията. Ако ГОСТЪТ/ИТЕ, нанесъл/ли щетата или лицето – титуляр по резервацията, откажат да подпишат протокола, то същият се подписва и от двама свидетели, които могат да бъдат и служители на “ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД. Протоколът представлява доказателство за нанесената вреда, когато съдържа подпис на поне едно, от което и да е от изброените в настоящата точка лица – ГОСТЪТ/ИТЕ, нанесъл/ли щетата, лицето - титуляр на резервацията, двама свидетели вместо посочените лица.

За нанесените вреди, удостоверени по реда на тези Общи условия, “ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД издава фактура към ГОСТА/ИТЕ, която ГОСТЪТ/ИТЕ се задължават да заплати/ят в срок от 5 (пет) работни дни от получаване.

При неспазване на сроковете за депозит и доплащане, или на срокове за представяне на необходими данни или документи, както и при отказ от услугите (анулиране) от страна на ГОСТА независимо от причините, ТК Ариана  има право едностранно да анулира услугите и да удържи неустойки по реда на раздел 9. съобразно деня, в който е анулирана услугата. Ако за резервацията е заплатен депозит, ТК Ариана  има право да го удържи в пълен размер, както и да приложи условията за анулация, описани в раздел 9.1.

Парични суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по причини, за които ТК Ариана не отговаря, не се възстановяват  на ГОСТА.

15. Освобождаване от отговорност

Нито една от страните по договора за резервации не носи отговорност пред другата страна, ако изпълнението му е възпрепятствано поради форсмажорни обстоятелства, които засегнатата страна не би могла логично да предвиди и чиито последствия са извън нейния контрол, с изключение на уреждането на плащанията. Вредите, причинени от действието на непреодолима сила, се понасят от страната по настоящия договор, на която са причинени. Двете страни по договора предприемат съвместни действия за намаляване негативните последици в резултат настъпване на форсмажорни обстоятелства. При поява на непреодолима сила Гостът незабавно уведомява другата страна в писмен вид не по-късно от 7 дни от настъпване на събитието.

“ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД не носи отговорност и не дължи плащане на обезщетения и/или неустойки на ГОСТА при:

 • проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията, както и за специални изисквания на ГОСТА, които не са потвърдени от ТК Ариана;
 • загуба на ценности, пари, документи и други вещи, оставени в стаята на хотела или друго място на територията на ТК Ариана;
 • настъпили поради непреодолима сила вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата от ТК Ариана или нейните контрагенти, в това число и при пълно или частично анулиране на резервации от страна на ТК Ариана поради независими от дружеството причини; при поява на непреодолима сила гостът ще бъде незабавно уведомен в писмен вид не по-късно от 14 дниот настъпване на събитието.
 • неправилно попълване на бланката за резервация от страна на ГОСТА или негов пълномощник/представител;
 • пълно или частично анулиране на резервации от страна на гости извън сроковете за безплатно анулиране, включително при наличие на невъзможност за настаняване от тяхна страна поради болест, лични или семейни ангажименти, промени в плановете, притеснения и др.;
 • вреди или анулации поради действия на трети лица, в това число гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи, независимо от това, че поради тези действия ГОСТЪТ/ГОСТИТЕ са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга;
 • вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на ГОСТ/И, когато поради алкохолно или наркотично опиянение възпрепятства/т изпълнението на услугата или когато неизпълнението, неточното изпълнение се дължи на хулигански или непристойни прояви от страна на ГОСТА или Туриста. Отговорността на ТК Ариана отпада дори, ако вследствие на подобно поведение гостът бъде отстранен от обект, собствен на “ТРАНС ТУР КИТЕН” ЕАД;
 • услуги, които допълват туристическата програма или престоя в ТК Ариана , изпълняват се от трети лица, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии и др. В тези случаи отговорност за имуществени и неимуществени вреди пред ГОСТА носи конкретният изпълнител на услугата;
 • технически аварии в мястото за настаняване или съоръженията към него, използвани от ГОСТА, поради които част от услугата или цялата услуга не може да бъде изпълнена;
 • при отказ, отклонение или пропускане от страна на ГОСТА/ГОСТИТЕ от консумацията на платени услуги;
 • разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен с ГОСТА;
 • при епидемии, пандемии, гранични неуредици, властнически забрани и препоръки, поради които ТК Ариана не може да изпълни част от услугата или цялата услуга.

 

16. Политика  за домашни любимци / кучета и котки/.

 • За допускане  на домашен любимец в ТК Ариана се заплаща дневна такса .
 •             Животното трябва да е по-малко от 8 кг. Изключения се правят единствено за кучета водачи и те са приети  безплатно в ТК Ариана .
 •             Животното трябва да бъде напълно обучено и подходящо обезопасено с каишка и повод.
 •             Всички домашни любимци се настаняват след като собственикът предостави паспорта им на рецепция. При настаняване трябва да ни уведомите за удобно време за почистване на Вашата стая.
 •            Домашните любимци трябва да имат всички задължителни ваксини и да са в добро   здравословно състояние. Също така те  трябва да бъдат чисти и обезпаразитени, без бълхи и кърлежи.
Ariana Hotel9.1RECOGNITION OF EXCELLENCE 2020